C2 - Proficiency

Certificate of Proficiency in English (CPE)

Proficiency

El nivel C2-PROFICIENCY correspon a un C2 del Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües del Consell d'Europa, que té reconeixement internacional.

En termes pràctics, el C2 implica un domini extense de vocabulari, incidint en la precisió de termes, el contexte en què es fan servir i les expressions que en donen sentit. Es té en compte la fluidesa a l’hora de parlar i el rigor de vocabulari a l’hora d’escriure sobre temes d’alta complexitat.

El Proficiency consta de quatre parts:

  • Comprensió Lectora i Domini de la llengua (Reading & Use of English): 1 hora i 30 min.
  • Expressió Escrita (Writing): 1 hora i 30 min.
  • Comprensió Oral (Listening): 40 min.
  • Expressió Verbal (Speaking): 16 min.
Proficiency
Proficiency
Carrer d´Òdena 26, 1º - Barcelona, 08700, Barcelona
93 804 45 54